Утренние молитвы на русском языке

Молитва предначинательная

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Во имя отца, и сына, и святаго духа, аминь

Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят все земное, и тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным:

И молитву сию:

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия
ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и
гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми; но человеколю́бствовал
еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и
славосло́вити держа́ву Твою́.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему
Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и
Бо́гу на́шему.

Молитва 1, святаго макария великаго:

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е
пред Тобо́ю, но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́; да
неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е,
Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2, тогожде святаго:

От сна воста́в, полу́нощную песнь приношу́ Ти, Спа́се, и
припа́дая вопию́ Ти: не даждь ми усну́ти во грехо́вней сме́рти, но уще́дри мя,
распны́йся во́лею, и лежа́щаго мя в ле́ности ускори́в возста́ви, и спаси́ мя в
предстоя́нии и моли́тве, и по сне нощне́м возсия́й ми день безгре́шен, Христе́
Бо́же, и спаси́ мя.

Молитва 3, тогожде святаго:

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на
дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́: помози́ ми на
вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и
диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное.

Молитва 4, тогожде святаго макария:

Го́споди, И́же мно́гою Твое́ю бла́гостию и вели́кими щедро́тами
Твои́ми дал еси́ мне, рабу́ Твоему́, мимоше́дшее вре́мя но́щи сея́ без напа́сти
прейти́ от вся́каго зла проти́вна; Ты Сам, Влады́ко, вся́ческих Тво́рче,
сподо́би мя и́стинным Твои́м све́том и просвеще́нным се́рдцем твори́ти во́лю
Твою́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 5, святаго василия великаго:

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же сил и вся́кия пло́ти, в вы́шних
живы́й и на смире́нныя призира́яй, сердца́ же и утро́бы испыту́яй и сокрове́нная
челове́ков я́ве предве́дый, Безнача́льный и Присносу́щный Све́те, у Него́ же
несть премене́ния, или́ преложе́ния осене́ние; Сам, Безсме́ртный Царю́, приими́
моле́ния на́ша, я́же в настоя́щее вре́мя, на мно́жество Твои́х щедро́т
дерза́юще, от скве́рных к Тебе́ усте́н твори́м, и оста́ви нам прегреше́ния
на́ша, я́же де́лом, и сло́вом, и мы́слию, ве́дением, или́ неве́дением
согреше́нная на́ми; и очи́сти ны от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха.

Предлагаем ознакомиться  Как завоевать женщину Близнеца?

И да́руй
нам бо́дренным се́рдцем и тре́звенною мы́слию всю настоя́щаго жития́ нощь
прейти́, ожида́ющим прише́ствия све́тлаго и явле́ннаго дне Единоро́днаго Твоего́
Сы́на, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, в о́ньже со сла́вою
Судия́ всех прии́дет, кому́ждо отда́ти по дело́м его́; да не па́дше и
облени́вшеся, но бо́дрствующе и воздви́жени в де́лание обря́щемся гото́ви, в
ра́дость и Боже́ственный черто́г сла́вы Его́ совни́дем, иде́же пра́зднующих глас
непреста́нный, и неизрече́нная сла́дость зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту
неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинный Свет, просвеща́яй и освяща́яй вся́ческая, и
Тя пое́т вся тварь во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 6, тогожде святаго:

Тя благослови́м, вы́шний Бо́же и Го́споди ми́лости, творя́щаго
при́сно с на́ми вели́кая же и неизсле́дованная, сла́вная же и ужа́сная, и́хже
несть числа́, пода́вшаго нам сон во упокое́ние не́мощи на́шея, и ослабле́ние
трудо́в многотру́дныя пло́ти. Благодари́м Тя, я́кo не погуби́л еси́ нас со
беззако́ньми на́шими, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно, и в неча́янии
лежа́щия ны воздви́гл еси́, во е́же славосло́вити держа́ву Твою́.

Те́мже мо́лим
безме́рную Твою́ бла́гость, просвети́ на́ша мы́сли, очеса́, и ум наш от тя́жкаго
сна ле́ности возста́ви: отве́рзи на́ша уста́, и испо́лни я́ Твоего́ хвале́ния,
я́ко да возмо́жем непоколе́блемо пе́ти же и испове́датися Тебе́, во всех, и от
всех сла́вимому Бо́гу, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и
Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки
веко́в. Ами́нь.

Молитва 8,ко господу нашему иисусу христу:

Многоми́лостиве и Всеми́лостиве Бо́же мой, Го́споди Иису́се
Христе́, мно́гия ра́ди любве́ сшел и воплоти́лся еси́, я́ко да спасе́ши всех. И
па́ки, Спа́се, спаси́ мя по благода́ти, молю́ Тя; а́ще бо от дел спасе́ши мя,
несть се благода́ть и дар, но долг па́че. Ей, мно́гий в щедро́тах и
неизрече́нный в ми́лости!

Ве́руяй бо в Мя, рекл еси́, о Христе́ мой, жив бу́дет
и не у́зрит сме́рти во ве́ки. А́ще у́бо ве́ра, я́же в Тя, спаса́ет отча́янныя,
се ве́рую, спаси́ мя, я́ко Бог мой еси́ Ты и Созда́тель. Ве́ра же вме́сто дел да
вмени́тся мне, Бо́же мой, не обря́щеши бо дел отню́д оправда́ющих мя. Но та
ве́ра моя́ да довле́ет вме́сто всех, та да отвеща́ет, та да оправди́т мя, та да
пока́жет мя прича́стника сла́вы Твоея́ ве́чныя.

Да не у́бо похи́тит мя сатана́,
и похва́лится, Сло́ве, е́же отто́ргнути мя от Твоея́ руки́ и огра́ды; но или́
хощу́, спаси́ мя, или́ не хощу́, Христе́ Спа́се мой, предвари́ ско́ро, ско́ро
погибо́х: Ты бо еси́ Бог мой от чре́ва ма́тере моея́. Сподо́би мя, Го́споди,
ны́не возлюби́ти Тя, я́коже возлюби́х иногда́ той са́мый грех; и па́ки
порабо́тати Тебе́ без ле́ности то́щно, я́коже порабо́тах пре́жде сатане́
льсти́вому. Наипа́че же порабо́таю Тебе́, Го́споду и Бо́гу моему́ Иису́су
Христу́, во вся дни живота́ моего́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Предлагаем ознакомиться  Психосоматические заболевания - таблица из книги Луизы Хей

Молитва 9,к хранителю человеческия жизни ангелу:

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нней мое́й души́ и стра́стней
мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за
невоздержа́ние мое́. Не даждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю,
наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́; укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку
и наста́ви мя на путь спасе́ния.

Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и
покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя
оскорби́х во вся дни живота́ моего́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь
сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния
проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду,
да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́
бла́гости. Ами́нь.

Молитва мытаря

(Евангелие от Луки, глава 18, стих 13) Боже, милостив буди мне грешному. (Поклон)

Молитва о живых

Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовнаго (имя), родителей моих (имена), сродников (имена), начальников, наставников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан.

Молитва о усопших

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное. Если можешь, читай вместо кратких молитв о живых и усопших этот помянник:

Молитва утренняя конечная,ко пресвятей богородице:

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и
всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́,
уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная
помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́; и
погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен.

Молитвенное призывание святаго,имя котораго носиши:

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́дниче Бо́жий (имярек),
я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душе́
мое́й.

О усопших

Помяни, Господи, от жития сего отшедшия правоверныя цари и царицы, благоверныя князи и княгини, святейшия патриархи, преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы православныя, во иерейстем же и в причте церковнем, и монашестем чине Тебе послужившия, и в вечных Твоих селениих со святыми упокой.

Помяни, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей моих (имена их), и всех сродников по плоти; и прости их вся согрешения вольная и невольная, даруя им Царствие и причастие вечных Твоих благих и Твоея безконечныя и блаженныя жизни наслаждение. (Поклон)

Помяни, Господи, и вся в надежди воскресения и жизни вечныя усопшия, отцы и братию нашу, и сестры, и зде лежащия и повсюду, православныя христианы, и со святыми Твоими, идеже присещает свет лица Твоего, всели, и нас помилуй, яко Благ и Человеколюбец. Аминь. (Поклон)

Подаждь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежди воскресения, отцем, братиям и сестрам нашим и сотвори им вечную память. (Трижды)

Песнь пресвятей богородице:

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, / Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с
Тобо́ю; / благослове́на Ты в жена́х / и благослове́н Плод чре́ва Твоего́, / я́ко
Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Правила совершения утренних молитв дома

Не спешите, начиная читать утренние молитвы. Вначале наложите на себя крестное знамение, затем помолчите какое-то время, совершив поклоны, и только затем можно приступать к молитвенному чтению.

Предлагаем ознакомиться  Заговор от пьянства и алкоголизма поможет, когда другие средства бессильны

Сосредоточьтесь на словах молитвы. К примеру, читая «Отче наш», помните о следующих моментах:

  • необходимо воздать Творцу нашему хвалу и благодарность;
  • отдайте воле его свою жизнь и помыслы;
  • простите прегрешения близких и родных, это обязательное правило для всех православных;
  • в завершении нужно провозгласить силу Бога нашего и просить покровительства его над вашей семьей.

Символ веры:

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и
земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́,
Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та
от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна,
единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша.

Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния
сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и
вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и
погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на
Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́.

И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м
и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода,
Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щего, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема
и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и
Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю
воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Таже начни сице:

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же
наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари троичны:

Воста́вше от сна, припа́даем Ти, Бла́же, / и а́нгельскую песнь
вопие́м Ти, Си́льне: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, / Богоро́дицею поми́луй
нас.

Слава: От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, / ум мой
просвети́ и се́рдце, / и устне́ мои́ отве́рзи, / во е́же пе́ти Тя, Свята́я
Тро́ице: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, / Богоро́дицею поми́луй нас.

И ныне: Внеза́пно Судия́ прии́дет, / и коего́ждо дея́ния
обнажа́тся, / но стра́хом зове́м в полу́нощи: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, /
Богоро́дицею поми́луй нас.

Го́споди, поми́луй, 12,

Тропарь кресту и молитва за отечество:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, / и благослови́ достоя́ние Твое́,
/ побе́ды на сопроти́вныя да́руя, / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м
жи́тельство.

Оцените статью
Знаки космоса
Adblock detector